news

Инж. Антоний Стефанов: Само у нас министри стоят мирно пред самозвани еколози

Инж. Антоний Стефанов: Само у нас министри стоят мирно пред самозвани еколози
 
 

Инж. Антоний Стефанов е ръководител на екипа, който разработва Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г. Лесовъд е, специализирал е „Опазване на природната среда“. Има дългогодишен опит по горска инвентаризация, изработване на планове, проекти, програми, участник е в работни групи по стратегии, включително към Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и европейски организации.


За изготвянето на документа, който бе предложен за обществено обсъждане на 24 юли, са ангажирани повече от 60 експерти. Разработването му е част от изпълнението на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, осъществяван чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на обща стойност 19 791 600 лева.

 

 

- Инж. Стефанов, новият План за управление (ПУ) на Национален парк „Пирин“, както се очакваше, бе агресивно атакуван още преди да мине официалното му обсъждане на 24 юли. Притесняваше ли ви това?

- Ние отдавна си изградихме имунитет, който ни предпазва и позволява да си вършим работата. Атаките започнаха още по време на конкурса, продължиха малко повече от година, минаха всички етапи по съдебен ред – изпитана тяхна тактика, но всичко това само увеличи нашата амбиция. 

 

- Вярно ли е, че териториите за строителство в новия план са над 100 пъти повече, отколкото в досегашния?

- Това беше само поредната стряскаща лъжа, с която „еколозите“ разчитаха да предизвикат всенародно неодобрение към проектоплана. В месеците назад подобни балони бяха строителство на 333 км писти, 113 км лифтове, отсичане на 800 000 вековни дървета, редуцирано по-късно на 300 – 400-годишните вековни гори в Пирин и т.н. Имаше много нюанси – 100 пъти увеличение, 1000 пъти и т.н. стряскащи думи. Последните им изказвания са за 65 пъти увеличение. Нарочиха дори ЮНЕСКО, че е издал специална резолюция, която осъжда плана!

Но нито едно от зелените твърдения не е истина!
Планът е рамков, той разписва, че всички дейности ще се развиват по силата на специално разработени проекти и планове по чл. 64 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) в годините напред. Такива например са: Подробен устройствен план (ПУП) на всяка от конкретните туристически зони, съгласно Закона за устройството на територията  (ЗУТ), и се прави изрично Общо събрание; Устройствен план за горските територии, който ще предвиди поддържащи, регулиращи и възстановителни мерки конкретно по насаждения и т.н. Тоест той не разписва с цифри – километри (за писти и лифтове), куб. м – за евентуално предвидените поддържащи и възстановителни дейности...

 

- Съгласен ли сте с твърдението, че документът дава приоритет на развитието на ски зоните?
- От подробно изложената разбивка на зоните е видно, че планът изобщо не предвижда ски зони, а е изцяло съобразен със законодателството и екологичните норми, като защитава ефективно баланса между урбанизираната и по-строго охраняваната площ (тяхното съотношение е 10% към 90%). В публичното пространство умишлено или от невежество се направи опит да се спекулира и да се представи погрешно философията на този основополагащ документ. ПУ не съдържа и никога не е предвиждал изсичане на големи дървесни масиви, премахване на вековни дървета и застрояване или строеж дори на 1 км писти.
Изготвили сме рамков документ и той не съдържа планиране на каквото и да е строителство, нито сеч в горите. Това ще се решава с последващи ПУП (задължително за всяка зона за туризъм в смисъла по ЗУТ) и ландшафтоустройствен проект за провеждане на поддържащи и възстановителни дейности, алейна мрежа, беседки, пейки…
Спекулира се с несъществуващи намерения за строеж на хотели и подобни сгради. А както се вижда, евентуално изграждане и ремонт на съществуващи сгради за нуждите на посетителите, съоръжения за спорт в планината може да стане само след процедура на одобрение с извършена оценка за съвместимост. Тоест изцяло зависи от решенията на Министерството на околната среда и водите и от Министерския съвет. Затова за пореден път искам да уточня, че въпросът какво ще има в която и да е туристическа зона, не е предмет на този план и не е цел на нашия проектантски екип. Усилията на екипа бяха към насочване на туристическата дейност и в други части на парка. Тази диверсификация ще направи възможно логичното разпределение на натовареността не само в района около Банско и в пълна степен отговаря на очакванията на съседните общини.

 

- Обяснете как развитието на ски зоните може да върви ръка за ръка с опазването на природата.
- За нас в плана няма ски зони – всички туристически зони, включително действащите с центрове Банско и Добринище, които са изключени от обекта на световното наследство и са негов буфер, могат да се разглеждат като многофункционални зони за туризъм, спорт и рекреация, с всичките им изброени в плана алтернативни и конвенционални форми (летни и зимни). За всяка една от новопредложените такива има поставено условие да се разработи ПУП по ЗУТ и същият да се подложи на оценка за съвместимост, включително с решенията на Комитета на Световното наследство към ЮНЕСКО, т.е. до произнасянето на МОСВ.
Дотогава зоните са планирани само като една възможност за засилване на липсващия или много слабо развит в момента социално-икономически аспект от компонентите за устойчиво развитие.

 

- Още по време на предварителните обсъждания природозащитни организации бяха категорични, че нов план няма да има. И вече се опитват да го стопират. Възможно ли е това да се случи?
- Да, те всячески се опитват да спрат процеса по разработване на плана. В началото с дезорганизация, като ни карат да променяме графика на работни срещи и семинари, под претекст, че е нямало време да се запознаят. А в България досега не е имало план, правен при такава публичност – 8 срещи на експертно ниво, 5 семинара с обществения консултативен съвет и други заинтересувани страни, всичките двудневни, интернет страница на проекта, на която предварително се публикуват всички резултати, съобщения и др.
Избраният консултант по проекта – ландшафтен арх. Людмила Димитрова, съвсем се оплете в своите функции и изпадна в пълен конфликт на интереси – вместо да работи за своя възложител –Дирекцията на „НП Пирин“, и евентуално да го съветва и аргументирано да насочва неговите усилия в проверка на разработения от нас проект, се превърна в глашатай на „природозащитниците“, като сама се стараеше да обосновава техните лъжливи тези и не пропускаше случай да възвеличава разработения от нея и все още действащ план.
Направи се опит за провокация, като се организира алтернативно на обявеното от нас по законен ред обществено обсъждане. На тази сбирка не се чу нито една вярна дума, а точно обратното –бяха избълвани купища неверни твърдения, надпреварващи се за оригиналност. Не знам, но явно инициаторите от „Прозрачни планини“ смятат своите сподвижници за толкова неуки, слепи и надъхани матросовци, които не могат да мислят и приемат всяка тяхна дума за чиста монета?!
Следващата „бомба“ ни се сервира чак от Бон, където според тях ЮНЕСКО взел решение да впише НП „Пирин“ в Списъка на застрашените от изключване обекти, което абсолютно не е вярно!
В момента швейцарската „Прозрачни планини“ пише на конвейер становища за „некадърност“ на плана, поради което той не трябва да се приема. С подобни позиции те заливат ежедневно дирекцията на парка в Банско и МОСВ. 2 дни преди 24 юли с нова жалба до МОСВ те изискват спиране на обсъждането на плана, защото не бил качествен.
Ето в такава обстановка ние все пак успяхме без отлагане и спазвайки утвърдения график по дни, да извървим дългия път. Нека никой не се съмнява – ще продължим докрай.

 

- А какви биха били последиците от евентуално спиране на плана?
- В случай че успеят с техните процедурни хватки, включително срещу евентуално приет от Висшия експертен екологичен съвет план за управление, ще разчитат, че старият план от 2004 г. ще продължи да действа. Съответно ще действат и неговите по-рестриктивни режими, норми и условия върху обособените тогава зони. Последиците ще бъдат накърняване на основния фундамент, върху който се гради устойчивото развитие на всеки природен комплекс,  а именно – баланс между социалните, икономическите и екологичните им функции. С особена сила това важи за категориите защитени територии – национален и природен парк.

 

- Каква според вас е причината т.нар. еколози да се държат така, сякаш Пирин е тяхна частна собственост?
- Истинските еколози боравят с научни и реални аргументи. И такива всеки трябва да зачита и приема. Мога със сигурност да кажа само това: онези европейски страни, които сочим за пример, отдавна са се освободили от техните „пипала“ (по израза на един приятел от Белгия) и там вече никой не им обръща сериозно внимание. А у нас какво става? Министри, че и по-нагоре, да стоят на крака и да мигат пред едни комерсиализирани лица, които въртят милиони евро и сами си ги разпределят на принципа „аз на тебе, ти на мене“! Освен това те участват привилегировано в редица междуведомствени съвети, комисии, а от друга страна – като кандидати, и много често са избирани за изпълнители на обществени поръчки по Оперативна програма „Околна среда“ и др. програми. Когато не ги избират, се жалват до дупка. Но иначе имената им стоят като изпълнители на ПУ на НП „Централен Балкан“, ПП „Българка“, ПП „Беласица“. На ВЕЕС всичките тези планове бяха върнати, т.е. може и ние да задаваме въпроси за техния професионализъм.

 

- Разяснете как точно досегашните ограничителни режими в парка фактически са били пречка за пълноценното използване на ресурсите.
- Ще дам няколко примера: Не са разработени последващи устройствени и технически проекти, по които нещо в парка да се прави. По функции е определена само една туристическа зона от 800 хектара за целия национален парк.

 

- Освен зелените, докато работехте по документа, ви атакуваха и кметове. Този на Банско – Георги Икономов, например каза в едно интервю, че в много малка степен сте се съобразили с предложенията, направени от общините и местните организации – спортни, туристически, културни, икономически. Така ли е?
- С кметовете сме работили на принципна основа. Г-н Икономов, а и други негови колеги подчертаха първо, че приемането на План 2004 било „проспано“ от кметствата и активното местно население; второ – не са били уведомени и не са участвали, когато се е определяла съдбата на НП „Пирин“ като обект на Световното културно и природно наследство и са се променяли границите на обекта; трето и най-важно за нас – представиха своите намерения, конкретни предложения, проекти и планове за развитие. Всички те бяха категорични, че този път няма да стоят настрана, знаят и оценяват значението на документа. Същевременно всеки от тях, и особено г-н Икономов много ревниво следеше дали, доколко и как сме отразили техните искания.
Решенията на ОбС на Банско включваха и отразяване на границите на туристическата зона с център Банско, съгласно границите на приетия Териториално-устройствен план, както е по заповедта, а не както МОСВ е отразил тази граница – само с част от точките, които я описват. Тъй като сме длъжни да се съобразим с предоставените ни от възложителя координати, описващи тази зона (същата е обявена за буферна), на този етап не сме я отразили като съществуваща, но сме я дали като предложение за нова туристическа зона. Отделно от това мога да кажа, че наистина не сме успели в цялост да задоволим исканията на общините, в това число още и за паша на животни, за разрешаване на лова. Но в крайна сметка това, което сме предложили като зониране, е балансирано, защото изцяло обосновано успява да съвмести  многостранните интереси.

 

- Какви бяха най-сериозните трудности при изработването на този 367-страничен документ?
- В експертно отношение някои от дейностите, предизвикали по-големи усилия на специалистите, бяха: изработката на регистъра на сградите, съоръженията и др. инфраструктурни обекти на територията на парка, в това число собствеността, геодезическата работа по тяхното заснемане с точност до 3 см; също създаването на височинен модел на терена по геодезически способи; инвентаризацията на горските територии, които изискваха описание на повече от 60 параметъра (биотични и абиотични) за всяко насаждение; някои разминавания на граници, които в миналото са отразявани по остарели и неточни към настоящия момент методи на картиране. Особено ни затрудни обстоятелството, че едва през последните 1–2 години бяха възложени множество проекти, свързани с биологичното разнообразие на парка, ползване на ресурси, строителство, ремонти и т.н., резултатите от които трябваше да вземем предвид за плана,  а в действителност се получаваха на етапи, като междинни и окончателни доклади, които се разминаваха с нашите графици.

 

- Може ли да изброите няколко от най-ценните от ваша гледна точка предимства на плана, който създадохте?
- Ето най-важните: извършена беше за първи път след 28 години пълна инвентаризация на горите – План 2004 е използвал стари данни; направени са много нови проучвания на застрашени видове от флората и фауната, открити са нови; използвани са и са допълнени с наши нови проучвания продуктите по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”; направено е ново, по-лесно приложимо зониране, с ясни режими, норми, условия и препоръки – на 3 нива.

 

Източник: вестник „Банско Утре“

Снежна покривка
Банско
0 см
Бъндеришка поляна
5 см
Тодорка
20 см
Лифтове
Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влек Чалин
Църна Могила
Писти
Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Банско
Чалин Валог
Бъндеришка поляна
Шилигарника
Плато
Тодорка

Заявка за резервация

За да изпратите заявка, моля попълнете всички полета на формата вдясно или пишете на email:

res_bansko@balkanholidaysint.com
E.g., 25.11.2017
E.g., 25.11.2017