• Летният сезон на Бъндеришка поляна е открит! До 30.07.2018 кабината ще работи всеки ден от 08:00 до 16:30 часа.

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

saturday 21
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 13 max. 15
humidity 37%
wind 10 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 17 max. 17
humidity 28%
wind 10 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 13 max. 15
humidity 52%
wind 15 km/h
sunday 22
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 16 max. 18
humidity 47%
wind 15 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 19 max. 20
humidity 39%
wind 15 km/h
NIGHT
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 13 max. 17
humidity 54%
wind 5 km/h
monday 23
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 17
humidity 37%
wind 10 km/h
PM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 17 max. 18
humidity 41%
wind 15 km/h
NIGHT
nightthunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 10 max. 14
humidity 73%
wind 10 km/h
tuesday 24
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 72%
wind 5 km/h
PM
daymodrain
mod rain
snow - cm
min. 13 max. 13
humidity 70%
wind 5 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 10 max. 11
humidity 84%
wind 10 km/h
wednesday 25
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 12 max. 13
humidity 77%
wind 5 km/h
PM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 13 max. 14
humidity 76%
wind 5 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 83%
wind 5 km/h
thursday 26
AM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 12 max. 14
humidity 76%
wind 5 km/h
PM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 14 max. 15
humidity 73%
wind 5 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 78%
wind 5 km/h

ПРАВИЛА за участие в състезанието „Влез в отбора на шампиона“

ДАТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 16 Декември 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО: „Файф дабълю комюникейшън”ООД и „Юлен” АД

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

Спонсорите на Играта: Първа Инвестиционна Банка и Юлен и се дистрибутират от „Юлен“АД и „Файф дабълю комюникейшън“ ООД.

СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА БАНСКО, БЪНДЕРИШКА ПОЛЯНА.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Участие в Състезанието могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите услoвия.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Провеждането и участието в Състезанието на „Юлен” АД се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Състезанието само след приемане на настоящите правила.

УЧАСТИЕ:

Ограничения за участие:

Не може да бъде участник в Състезанието лице, което е съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за „Юлен” АД или „ Файф дабълю комюникейшън”ООД, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Състезанието. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Състезанието има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Състезанието самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Състезанието:

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между организатора от една страна и участниците в Състезанието от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

  1. “Състезанието” се провежда в рамките на гр. Банско, Бъндеришка поляна, специално обособена зона от писта „Алберто Томба“.
  2. “Участник” e всяко физическо лице, което чрез своята регистрация в интернет страницата www.banskoski.com или чрез директна регистрация на място в деня на събитието заяви желание за участието си чрез попълване на регистрационна форма и/или декларация за участие.

Чл. 3. /1/ Участник в Състезанието може да бъде само физическо лице, навършило 16 (шестнадесет) години, притежаващо лична карта.

/2/ Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Състезанието.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4. С регистрацията в уеб сайта или чрез директна регистрация на място, участникът заявява съгласие за участие в Състезанието и съгласие с правилата на същото, в това число и с настоящите Общи условия. Участникът заявява изрично своето съгласие, предоставените от него лични данни за участие в Състезанието, да бъдат обработвани от „Файф дабълю комюникейшън” ООД за целите на играта, включително и за директния маркетинг. Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана със Състезанието, чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал да участва в Състезанието.

Чл. 5. Организаторът определя правилата на Състезанието едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията му, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл. 6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.

/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.banskoski.com. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Състезанието с приемането им по начините, посочени по-горе, включително и с отбелязване на отговор в анкетата.

Чл. 7. /1/ Участникът се индивидуализира в Състезанието посредством регистрацията си в интернет сайта http://www.banskoski.com, която е използвал за участие в Състезанието, както и с директната регистрация на място в деня на Състезанието.

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

/3/ Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Състезанието. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.

Чл. 8. Участието в Състезанието е безплатно.

Чл. 9. /1/ Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

  1. Състезаващият се участник се е регистрирал на уеб страницата http://www.banskoski.com или чрез директна регистрация на място в деня на Състезанието.
  2. В случай, че се наложи прекъсване на промоцията по технически причини, Организаторът има право да отложи продължаването на промоцията до отстраняването на техническата неизправност.

Чл. 10. /1/ Наградата се предава лично на спечелилия участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, спечелило наградата. Ако спечелилият не получи наградата си в деня на раздаването, трябва да се свърже с организатора до 15 Януари 20182 г. на тел 02/9480000 или чрез e-mail: office@5w-pr.com

/2/ Организаторът не носи отговорност, че е предал наградата на приносител на личната карта, в случай, че последният е различен от лицето, спечелило наградата.

Чл. 11. Правилата на Състезанието са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 12. Оспорването на резултатите от Състезанието, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник, няма действие спрямо Организатора.

Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 7 Декември 2017 г.

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Състезанието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1/ Спусканията се провеждат от 11.00 ч. до 12.00 ч.

МЕХАНИЗЪМ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „ВЛЕЗ В ОТБОРА НА ШАМПИОНА“

1/ Има право на участие всеки, който е навършил 16 годишна възраст и притежава валидна лична карта.

2/ На всеки участник се дава стартов номер на пропусквателните пунктове срещу лична карта. Пунктовете са ситуирани непосредствено до лифт станцията на Бъндеришка поляна от 9:30 ч. до 10:30 ч.

3/ Участниците задължително подписват Декларация, с която освобождават организатора от отговорност за каквато и да е форма на щети, вреди и травми.

4/ Допускат се до старта само участници задължително с каски и подходяща екипировка.

5/ Първите 20 състезатели от отбора с най-добро общо време директно получават право за участие в играта „Ловци на съкровища”.

6/ Според определеното време на състезанието (1 час), ще се допуснат не повече от 40 души за участие, разпределени в два отбора.

7/ Звездите имат право да се пуснат по три пъти в началото на състезанието.

НАГРАДИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ

1/ Състезателя с най-добро време и състезателите от отбора с най-добро общо време ще бъдат извиквани по стартов номер за официално награждаване.

2/ За повече информация относно наградите и условията за участие, вижте в сайта www.banskoski.com

Очаквайте утре от 13:30 включване на живо от състезанието.
Livestreaming will start tomorrow at 13:30 UTC+2.