Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Платото
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Платото 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Платото 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.
Лифт Бъндерица 2: 09:00 - последно качване 16:15, лифт Плато: 09:00 - последно качване 16:00

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
50 cm

Времето

wednesday 29
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 5 max. 7
humidity 67%
wind 10 km/h
PM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 8 max. 8
humidity 70%
wind 10 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 5 max. 6
humidity 70%
wind 10 km/h
thursday 30
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 7 max. 9
humidity 58%
wind 5 km/h
PM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 9 max. 9
humidity 68%
wind 5 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 6 max. 7
humidity 84%
wind 10 km/h
friday 31
AM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 8 max. 9
humidity 73%
wind 10 km/h
PM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 61%
wind 10 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 8 max. 9
humidity 80%
wind 10 km/h
saturday 01
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 66%
wind 10 km/h
PM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 13 max. 14
humidity 62%
wind 10 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 11 max. 11
humidity 70%
wind 10 km/h
sunday 02
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 13 max. 15
humidity 60%
wind 10 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 16 max. 16
humidity 55%
wind 10 km/h
NIGHT
nightclear
clear
snow - cm
min. 13 max. 14
humidity 63%
wind 10 km/h
monday 03
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 17
humidity 49%
wind 15 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 17 max. 18
humidity 41%
wind 10 km/h
NIGHT
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 13 max. 14
humidity 60%
wind 25 km/h

Общи условия

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ В СКИ-ЗОНАТА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО
 
 
I.ОБХВАТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящите общи правила и общи условия включват:
1.1.Общи правила за ползване на ски пистите и въжените линии за превоз на хорана територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.2.Специални правила за практикуване на парапланеризъм на територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.3.Задължителни правила за безопасно поведение на скиори и сноубордисти, практикуващи зимни спортове на територията на Ски зона с център гр.Банско;
1.4.Общи условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в Ски зона с център гр.Банско;
1.5. Общи правила на Програмата за лоялни клиенти, която стартира от сезон 2018-2019 год.;
1.6.Правила за осъществяване на контрол за спазване на общите условия и правила и организацията на работа на ски патрула.
2. Настоящите правила и общи условия са валидни и се прилагат за ски пистите и обслужващите ги въжени линии за превоз на хора, намиращи се на територията на Ски зона с център гр. Банско, наричана за краткост по долу „ски зона“ или „ски център“.
3. Всеки клиент на Ски центъра, ползващ услугите и упражняващ дейностите, посочени в настоящите общи условия и правила, е длъжен да се запознае с техните разпоредби, да спазва безусловно инструкциите на персонала обслужващ въжените линии, ски патрула, представителите на ПСС и всички останали лица, отговарящи за осигуряване на безопасното ползване на ски пистите и въжените линии, на територията на ски зоната. Безусловното спазване на правилата, на инструкциите на персонала, на указателните, на информационните знаци и табели би довело до намаляване на риска от инциденти.
4. Всеки клиент чрез закупуването на услуга или упражнявайки зимни спортове на територията на Ски зона Банско, т.е. извършвайки дейност, регламентирана с настоящите правила и общи условия се съгласява с посочените в тях общи и специални правила по отношение на конкретната услуга и/или дейност.
5. Всеки  клиент на ски зона Банско, в това число и туристи, практикуващи зимни спортове/ски и/или сноуборд/ на територията й носят отговорност за спазването на установените в ски зоната правила, на свой риск упражняват снежните спортове и ползват въжени линии за превоз на хора.
6. Всеки потребител на услуги, предлагани в ски зоната е длъжен да прецени своето моментно психическо и физическо състояние, конкретните снежни и метеорологични условия, както и дали е в състояние и дали притежава нужните умения за извършване на съответните действия, като каране на ски, сноуборд по ски пистите в ски зоната и/или ползването на прилежащите към тях въжени линии, както и да прецени готовността си за поемане на съответните рискове, които крие практикуването на този вид дейности.
7. Всеки практикуващ снежни спортове на територията на ски зона Банско носи отговорност за състоянието на екипировката си, в това число и за необходимите й настройки, съобразно определени критерии /ръст, тегло, състояние на снежната покривка и др./
 
  II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР.БАНСКО
8. Общите правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения в ски зоната, наричани за  краткост по-долу Правилата за ползване на ски зоната, са разработени на основание чл.23, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.21 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне на правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организицията на работата на ски патрулите (Наредбата).
9. Правилата за ползване на ски зоната определят всички основни положения, свързани с осигуряване на обезопасяването, информационната обезпеченост и сигурността на ски пистите на територията на Ски зона с център гр. Банско, като регламентират реда и условията, с които трябва да се съобразяват всички практикуващи зимни спортове.
10. Във връзка с произтичащото от чл. 157, ал. 1 от Закона за Туризъм задължение на Юлен АД, в качеството му на концесионер на Ски зона с център гр. Банско, съгласно Договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, област Благоевград за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център град Банско“  от21.12.2001 год., то има за цел да осигури безусловното спазване на изискванията за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски пистите, както и утвърждаване на правила за безопасно поведение на туристите скиори/сноубордисти и специалните правила, съгласно разпоредбите на Наредбата.
11.„Ски зона с център град Банско“ обхваща ски писти сразлична сложност и предназначение, ски пътища, детска ски зона, фън парк и въжени линии за превоз на хора.
12. На територията на ски зона Банско има ски писти, подходящи за начинаещи скиори /около 35 %/, за напреднали /около 40%/ и експерти /около 25%/, като те са ясно обозначени съобразно степента им на сложност и са обезопасени, съгласно установените нормативни изисквания за това.
13. Юлен АД, в качеството си на концесионер на Ски зона Банско следи и отговаря за стриктното поддържане на ски пистите през зимата, което от своя страна включва следните дейности:
-                Обработване на ски пистите/ски пътищата, което се извършва със специализирана техника /снегоутъпкващи машини Kassbohrerи Leitner/ от висококвалифициран персонал, спазвайки стриктно правилата за безопасност и съобразявайки се с конкретното състояние на снега, наклона на пистата и метеорологичните условия;
-                Производство на изкуствен сняг, посредством изградената система за изкуствен сняг, която обхваща около 90 % от склоновете в ски зоната;
-                Премахване на препятствия, изкуствено създадени, вследствие на природни условия;
-                Обозначаване на ски пистите чрез поставяне на съответните знаци,указващи цвета, съответстващ степента им на трудност, поставяне на информационни и указателни табели и обезопасяването им, съгласно утвърден проект за обезопасяване.
14. Ски пистите на територията на Ски зона Банско са общодостъпни за всички туристи, желаещи да практикуват снежни спортове /ски и сноуборд/ или да бъдат обучавани от ски учители, притежаващи необходимата правоспособност.
15. С цел осигуряване безопасното ползване на ски пистите от скиори и сноубордисти се забранява ползването им не по предназначение, а именно от пешеходци и шейни, което се следи от ски патрула. 
16. На територията на ски пистите не се допуска ползването на превозни средства или на други средства за придвижване, които не са ски или сноуборд, с изключение на превозните средства,които се използват за обработка на ски пистите, за осигуряване на реда и безопасността по тяхили в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.
17. В работното време на ски пистите, когато те са отворени за ползване от туристи, превозните средства по предходната алинея могат да се движат по тях при спазване на следните правила:
1. на видимо място да бъде поставена оранжева светлина;
2. при лоша видимост да бъде използвано предупредително звуково средство;
3. пистата да бъде освободена възможно най-бързо;
4.в случай на инцидент, изискващ паркирането и движението по пистата на моторните превозни средства по предходната алинея е необходимо обезопасяване на мястото, видимо за всички ползватели на пистата.
18. Моторните превозни средства по предходната точка могат да извършват следните дейности:
1.транспортиране на ранени лица, на спасителен персонал (доктори, патрул, кучета-спасители при лавини и др.), на екипировка, на оборудване за маркировка и защитна екипировка, на екипировка или персонал за спасяване от ски лифтове,на оборудване за поправка на ски лифтове,на оборудване за поправка на машини за сняг,на екипировка или персонал за контрол за лавини, на наранени лица, нуждаещи се от евакуация, на екипировка за състезания, на екипировка, принадлежаща на състезателите, на оборудване за събития;
2. придвижване с цел отстраняване на повреди и управление на техническа система (средства) за производство на сняг, както и работа на верижни машини;
3. основно наблюдение на ски пистата;
4. връщане до мястото, определено за паркиране, след свършване на съответната работа.
19. Преминаване на превозни средства през територията на ски пистите, намиращи се в Ски център Банско,извън определените в т.16 не се допуска, включително след затваряне на пистите и след приключване на експлоатацията им.
20. На територията на ски пистите се подсигурява извършването на спасителни дейности от екипи на ПСС и медицински лица.
21. Юлен АД в качеството си на концесионер има право да ограничи достъпа до територията на ски пистите при наличието на законови изисквания за това.
22. Ръководството на Юлен АДима право по своя преценка да затваря ски пистите или части от тях за туристи приследните случаи:
1. след ежедневното приключване на експлоатацията им;
2. привъзникне на ситуация, която би поставила в опасност живота или здравето на туристите;
3. при лавинна опасност, както и при лоши метеорологични условия;
4. при провеждане на спортни състезания,мероприятияи тренировки, които с оглед естеството си налагат ограничаване на ползването на ски пистата /на основание чл.151, ал.3 от ЗТ/;
5. при необходимост от обработване на ски пистата;
6. при други хипотези, предвидени в действащото законодателство.
23. Непосредствено преди затварянето на ски пистите при условията на предходната точка, с изключение на т.1 от нея, ски патрулите са длъжни да обозначат съответната ски писта, като затворена, чрез поставянето на необходимите оградни мрежи, които по възможност се разполагат по цялата широчина на пистата, и поставяне на знаци. Затварянето на ски пистата се прави по начин, който да не излага на опасност ползвателите на ски пистите и трябва да бъде видно при лошо време.
24. Ръководството на Юлен АД може да разпореди или да даде разрешение за цялостно или частично затваряне на ски писта в зависимост от конкретната причина  за това.
25. Със съгласието на ръководството на Юлен АД писти или отделни участъци от тях могат да бъдат затваряни за провеждане на тренировъчна дейност.
26. Предвидените за тренировка терени трябва да сеобозначат от ски патрула със съответните обезопасителни средства като затворени. Редът за ползването им за целите на тренировъчния процес се определя от ръководещия тренировъчния процес.
27. Ски пистите на територията на Ски зона Банско могат да се ползват от всички практикуващи снежни спортове, всеки ден в периода на зимния сезон, в часовия интервал от 08:30до 17:30 часа. Времето за отваряне и затваряне на ски пистите е съобразено с работното време на Кабинкова въжена линия, лифтовите съоръжения и ски влековете, които ги обслужват.  
28. Преди ежедневното отваряне на пистите екипи от представители на ПСС и служители на длъжност „ски патрул“ извършват проверка на условията за проходимост на пистите, за наличието и годността на средствата за обезопасяване и информационната обезпеченост, в това число информационни, указателни знации табели за наличието на нетипични опасности, в т.ч. лавини и свлачища.
29. Достъпът до ски пистите на територията на ски зона Банско се осигурява от една Кабинкова въжена линия с две секции, 2 бр. шестседалкови въжени линии, 6 бр. четириседалкови  въжените линии, 4 бр.  ски влека с високо водене на въжето /2 бр., от които тип котва и 2 бр. тип паничка/, 3 бр. ски влекове с ниско водене на въжето, 3 бр. транспортни ленти и въртележка за деца. Всички съоръжения работят при наличие на подходящи метеорологични условия и осигурени технически изисквания за безопасност.
30. Работното време насъоръженията е:
        - Кабинкова въжена линия/нач. Станция/ – от 08:30 до 17:00 часа /последно качване на туристи „пешеходци“: 16:30 часа, а на туристи „скиори“: 17:00 часа/;
- Кабинкова въжена линия /Горна станция/- от 08:30 до 17:00 часа /последно качване на туристи 17:00 часа/;
- Четириседалкова въжена линия „Плато“- от 09:00 до 16:00 /последно качване на скиори16:00 часа/;
- Четириседалкова въжена линия „Бъндерица 2“- от 09:00 до 16:15 часа /последно качване на скиори16:15 часа/;
- Всички останали лифтови съоръжения - от 08:45 до 16:15 часа /последно качване на скиори 16:15 часа/
Ползването на седалковите въжени линиив Ски център Банско от туристи пешеходци, искащи да се върнат обратно със седалковите въжени линии,се преустановява 15 минути преди последното качване за скиори.
31. След спиране работата на лифтовите съоръжения ски патрулите заедно с екипи на ПСС правят последна контролна обиколка по ски пистите.  Целта на последната обиколка е проверка за наличие на изпаднали в затруднение лица, които не биха могли да стигнат от пистите в ски центъра до КВЛ за извозването им до града или да слезнат със ски по ски пътя до начална станция на КВЛ. Последната обиколка на ски патрула по ски път „Бъндеришка поляна-Банско“ започва в 17:30 часа от Бъндеришка поляна по посока гр.Банско.
32. След приключване на работното време на ски пистите започва обработването им със снегоутъпкващи машини. Обичайното време за обработка на ски пистите: е от 18:00 часа до 22:00 часа.
33. На началните станции на въжените линии, осигуряващи достъп до ски пистите на територията на Ски зона Банско, са поставени табели със задължителните правила за безопасно поведение на туристите скиори и информационна табела с работното време на съоръжението и последния час на качване на туристи.
34. На начална станция на Кабинкова въжена линия „Банско - Бъндеришка поляна“, на Горна станция на Кабинкова въжена линия „Банско - Бънндеришка поляна“  и на Шилигарника има разположени електронни информационни табла, на които са указани въжените линии и ски пистите, наименованието и степента им на трудност. На тези информационни табла се отразяват работещите писти и въжени линии, като информацията се актуализира при настъпила промяна.
35. На информационни табла на Начална станция са посочени работното време на въжените линии, часът на последната контролна обиколка на ски патрула, обичайното време за обработване на ски пистите.
36. С цел осигуряване обезопасяването на ски пистите, намиращи се на територията на „Ски зона с център гр.Банско“ Юлен АДпредприема нужните мерки по отношение на „нетипичните опасности и препятствия“, като поставя обезопасителни мрежи, дюшеци, знаци, табели и други. Обезопасяването се прави по начин да не създава опасност за туристите, а указателните табели и знаци се поставят на видими места на пистите, на подходящо разстояние преди опасния участък.
37. Юлен АД не носи отговорност при настъпване на инцидент с лица, каращи ски или сноуборд извън обезопасените и обозначени терени на ски пистите в ски центъра.
38. Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите извън обявеното им работно време и при тяхното цялостно или частично затваряне.
39. Не се разрешава каране на ски/сноуборд и ползване на въжените линии за превоз на хора от лица в нетрезво състояние или под влиянието на наркотични или др. упойващи вещества.
 
III.СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЕТИ С ПАРАПЛАНЕР НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЦЕНТЪР БАНСКО
40. За упражняването на дейност по извършване на полети с парапланер /самостоятелно и с трети лица/ на територията на ски център Банско е необходимо да се получи разрешение от ръководството на Юлен АД.
41.За излитане и кацане с парапланер са определени конкретни места на територията на ски центъра, които са ясно обозначени. Мястото за излитане се намира на връх Тодорка в близост до горна станция на лифт Платото, а мястото на кацане е пред стрелбището на стадиона по биатлона, м. Бъндеришка поляна.
42.Извършващите полети с парапланер са длъжни да излитат и да кацат само на конкретно обособените за това места, като излитане и кацане на места, различни от изрично обособените е абсолютно забранено.
43.Всички пилоти са длъжни да имат валидна застраховка „Злополука“ за себе си и затрети лица  
44.Полетите с парапланер трябва да се извършват само над гориста част, като при необходимост от преминаване над ски писти и въжени линии, това трябва да се извършва на височина не по-малко от 50 м.
45.С оглед осигуряване безопасността на туристите в ски центъра, при извършването на полети трябва да се следи абсолютно стриктно за недопускане падането на предмети, като телефони, видеокамери и др. Отговорност за това носи пилота, както при извършване на самостоятелен полет така и в случаите, когато е придружен от трето лице.  
46. Пилотите на парапланер трябва да разполагат с радиостанции за връка и да определят радиочестотата, която да се ползва за информация и контрол.
47. Извършването на полети с парапалнер е изцяло отговорност на пилота и участника в полета. Преди предприемане на полет пилотът трябва да предостави на участващото в полета лице декларация, която то да подпише и с която да потвърди, че е запознато с правилата за безопасност и носенето на пълна отговорност при настъпването на инцидент. С подписването на тази декларация, лицето освобождава оператора на ски зоната от всякаква отговорност по отношение на въжможни инциденти, които може да възникнат при ползването на тази услуга.
48.Участниците в полети са длъжни да спазват стриктно не само настоящите правила, но и указаните им инструкции за безопасност от пилота.
49. Извършването на полети трябва да бъде съобразено с климатичните условия и при неподходящи условия да не се предприема излитане. Преценката за това и отговорността е изцяло на пилота. 
 
IV.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА СКИОРИ И СНОУБОРДИСТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ЗИМНИ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР.БАНСКО
50. Всички лица, практикуващи зимни спортове /ски, сноуборд/ на територията на ски зона Банско, са длъжни да ползват само обработените, обезопасени и информационно обезпечени писти.
51. Карането на ски или сноубордизвън обезопасените и обозначени ски писти, в неработното им време или в затворени участъци от тях създава рискове за здравето и живота на скиорите/сноубордистите и е изцяло за тяхна отговорност.
52. Всички туристи са длъжни да спазват стриктно правилата, утвърдени с настоящите общи условия и правила, указанията на служители на дружеството, на ски патрула и представители на ПСС, като с поведението си не трябва да застрашават живота и здравето на себе си и на останалите туристи.
53. Съгласно произтичащите законови изисквания ръководството на Юлен АД утвърждава посочените по-долу Правила за безопасно поведение на туристите скиори/сноубордисти, които трябва да се спазват от всички практикуващи зимни спортове на територията на ски зона Банско, а именно:
1.да съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението; да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти; да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат;
2. да намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи;
3. да бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват; това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.);
4. да спазват следните правила на движение по пистата:
а) движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
б) при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания; това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти;
в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;
г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;
е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;
5.да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения;
6. да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;
7.при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.
54. По отношение на практикуващите ски бягане се утвърждават следните специални правила, а именно:
 1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят разделителни мрежи и огради.
 2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна. 
 3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи пътя.
 
V.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ ЗА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ В СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО
 
55.Продажбата на билети и лифт карти, осигуряващи ползването на въжените линии в ски-зона с център гр. Банско се извършва в следните обекти:
 1.на касите на Юлен АД, намиращи се на:Начална и Горна станция на Кабинкова въжена линия Банско-Бъндеришка поляна;
 2.на касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“;
 3. в търговските обекти на фирма Макс спорт; Магазин Макс спорт – в София, бул. България и магазин Макс спорт в х-л Стражите, в гр.Банско
 4.онлайн, чрез интернет платформата “Ski point”, достъпна през сайта Banskoski.com.  Общите условия за ползване на онлайн услугите, предоставяни от „Юлен“ АД може да откриете тук
 5. на два броя устройства тип „Киоски“, намиращи се до Начална станция на КВЛ;
  6. чрез мобилното приложение „Банско ски“. Общите условия за ползване на онлайн услугите, предоставяни от „Юлен“ АД, чрез мобилното приложение може да откриете тук.
  7.в търговските обекти на хотел „Лъки Банско“; „Спорт хотел“; хотел „Гинес“; хотел „Сейнт Джордж“; хотел „Белведере“; хотел „Хот спрингс“ /с.Баня/; хотел „Регнум“; хотел „Орбилукс“ ; хотел „Каза Карина“; хотел „Премиер“;  хотел „Пирин Ривър“  и Ваканционен комплекс Локал Стей. 
56. През онлайн платформата Ski point, през мобилното приложение и на устройствата тип „киоск“ могат да бъдат заредени или презаредени всички видове лифт карти: за възрастни, за студенти; за ученици на възраст от 12 до 18 год. вкл.; за деца до от 7 до 11 год./вкл./ и деца на възраст до 6 год. (вкл.) и за пенсионери с продължителност от 1 ден до 13 дни и карта Банско Туенти. При закупуване на лифт карти през онлайн платформата Ski point, през мобилното приложение и на устройствата тип „киоск“ потребителят на услугата е длъжен да попълни коректно всички данни, даващи му право да ползва съответната категория лифт карата, като носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставените от него лични данни. При извършена проверка от оторизирани за целта лица ползвателят на лифт карта за студенти, ученици, деца или пенсионери е длъжен да докаже принадлежността му към групите ползващи намаление, чрез представяне на документ, удостоверяващ този факт. 
57. В ски гардероб № 1, намиращ се на начална станция на КВЛ и на касата на Юлен намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“  се продават лифт карти с 10 % и с 15 % намаление от цената на каса, при наличие на следните условия:
 1. В ски гардероб № 1 клиентите могат да ползват 10 % намаление от цената на лифт картата при ползване на пълно ски оборудване от гардеробите на Юлен АД, a на касата на Юлен намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“ клиентите могат да ползват 10 % намаление от цената на лифт картата при ползване на пълно ски оборудване oт Ски гардероб Eлит или ски учител от училище Елит;
 2.В ски гардероб № 1 клиентите могат да ползват 15 % намаление от цената на лифт картата при ползване на пълно ски оборудване и ски учител от ски гардеробите и ски училище Юлен, a на касата на Юлен намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“ клиентите могат да ползват 15 % намаление от цената на лифт картата, при ползване на пълно ски оборудване и ски учител от ски гардероб Елит и ски училище Елит.
58. Картите, издадени от касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински хотел гранд Арена Банско“ и от търговските обекти на хотел „Лъки Банско“, хотел „Хот спрингс“ /с.Баня/ , хотел „Регнум“ и хотел „Пирин ривър“ осигуряват ползването на коридор за бърз достъп за кабинкова въжена линия Банско-Бъндеришка поляна.
59. Работното време на касите на Юлен АД за продажба на лифт карти и билети, намиращи на начална и на горна станция на КВЛ, е от 8.30до 17.30часа без почивен ден в рамките на зимния сезон.
- Касата на Юлен АД, намираща се в „Кемпински гранд хотел арена Банско“ е с работно време от 8.30 часа до 20.00 часа всеки ден в рамките на зиния сезон.
- В четвъртък, петък и събота (считано от 16.12.2023 год. до 30.03.2024) има дежурна каса на начална станция на КВЛ, която работи до 21.00 часа.
60.„Юлен” АД издава и продава следните видове билети и лифт-карти за ползване на въжените линии в ски зоната:
 1.Двупосочни билети за ползване на КВЛ “Банско – Бъндеришка поляна“ за следните групи туристи: за възрастни, за студенти; за ученици на възраст от 12 до 18 год./вкл./, за пенсионери до 74 год./вкл./; за деца на възраст от 7 до 11 год./вкл./; за деца на възраст до 6 год; за пенсионери от 75 год. (вкл.); за лица с увреждания и за лице, придружаващо лице и увреждане. Двупосочният билет за Кабинкова въжена линия може да се използва и в двете посоки в един и същи ден или в две различни посоки в отделни дни /без да се повтаря посоката/ до края на обявения сезон, за който е издаден билета.
 2.Следните видове лифт карти за възрастни, за студенти; за ученици на възраст от 12 до 18 год./вкл./, за пенсионери до 74 год./вкл./; за деца на възраст от 7 до 11 год./вкл./; за деца на възраст до 6 год., за пенсионери над 75 год.:
а)Полудневната лифт карта, която може да се закупи след 12:00 часа, като услугата се активира в 12:30 часа и дава възможност за ползване на всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове), намиращи се на територията на ски зоната, до края на работното им време за съответния ден.
б) Еднодневна лифт карта, даваща възможност за ползване на работещите съоръжения в утвърденото за ски центъра работно време за датата на нейната валидност;
в)Двудневна, тридневна, четиридневна, петдневна, шестдневна, деветдневна и тринадесетдневна лифт карта, даващи възможност да се ползват всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от датата,от която е валидна съответната лифт карта  до края на работното време на ски центъра на датата, в която изтича нейната валидност.
г)Билет за влек „Начална станция“, даващ възможност за ползване на съоръжението влек, намиращо се непосредствено до Начална станция на КВЛ в утвърденото за ски центъра работно време за датата на неговата валидност;
д)Карта „Банско – Туенти“, която е валидна за 20 дни по избор в рамките на сезон 2023-2024 /не е задължително да са последователни/.
е) Сезонна лифт Карта, която осигурява ползването на коридор за бърз достъп до Кабинкова въжена линия. Сезонната лифт карта дава право на притежателя й да ползва всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от началната дата на ски сезона или съответно от датата на закупуването й /в зависимост от това коя от двете дати е по-късна/ до края на работното време на ски центъра на датата, на която се закрива съответния ски сезон. Крайната дата на валидност на сезонната лифт карта съвпада с крайната дата на зимния сезон, като операторът на курорта си запазва правото да променя датата за началото и края на сезона в зависимост от метеорологичните условия, снежната покривка и други форсмажорни обстоятелства. При тази хипотеза клиентите, притежаващи сезонни лифт карти, нямат право на компенсация за неизползваните дни от периода на валидност, посочен на самите карти.
ж)Целогодишната лифт карта осигурява ползването на коридор за бърз достъп до Кабинкова въжена линия по време на съответния зимен сезон, за който е валидна. Целогодишната лифт карта дава право на притежателя й да ползва всички работещи въжени линии (лифтове и ски влекове) в ски-зоната от началната дата на ски сезона или съответно от датата на закупуването й /в зависимост от това коя от двете дати е по-късна/ до края на обявеното работно време на ски центъра на датата, на която се закрива зимния сезон. Целогодишната лифт карта дава право на притежателя й да ползва КВЛ и за периода на летния сезон в обявените работни дни и часове, в зависимост от предварително утвърдения и обявен график на работа на КВЛ. Крайната дата на валидност на целогодишната лифт карта съвпада с крайната дата на летния сезон, като операторът на курорта си запазва правото да променя датата за началото и края на сезоните/зимен и летен/ в зависимост от метеорологичните условия, снежната покривка и други форсмажорни обстоятелства. При тази хипотеза клиентите, притежаващи целогодишна лифт карти, нямат право на компенсация за неизползваните дни от периода й на валидност, посочен на самите карти. 
3. Сезонна лифт карта, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност на територията на ски център Банско. Този тип карта се издава на лицата, отговарящи на посочените по-долу условия, и осигурява ползването на плацове и писти за извършване на обучение по ски или сноуборд, както и ползването на всички въжени линии /лифтове и ски влекове/ за придвижване в ски зоната за периода на сезона. Сезонната лифт карта, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност, осигурява ползването на коридор за бърз достъп за кабинкова въжена линия.
4. Лифт карта, важаща за период от 30 последователни календарни дни, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност на територията на Ски център Банско. Валидността на този вид лифт карта започва от деня на закупуването й. Издава се на лица, отговарящи на посочените по-долу условия, като осигурява ползването на плацове и писти за извършване на обучение по ски или сноуборд, както и ползването на всички въжени линии /лифтове и ски влекове/ за придвижване в ски зоната за периода на валидност на картата.
61. Валидността на картата Банско Туенти започва да тече след първото преминаване през четец в ски центъра. При неизползване на всички дни от картата Банско Туенти през текущия сезон, останалите не се прехвърлят за следващ сезон, както и не се компенсират парично.
62. Сезонната лифт карта, Целогодишната лифт карта, Картaта Банско Туенти, билетът за кабина /отиване и връщане/, в това число билетът за кабина за лица с увредждания, билетът за кабина за лице, придружаващо лице с увреждане, картите и билетите за деца до 6 год. и за пенсионери от 75 год.  и билетът за влек "Начална станция" не подлежат на друго намаление.
63. Студентска лифт карта/билет може да се закупи срещу представяне на валидна и заверена студентска книжка.
64. Ученическа лифт карта/билет, може да се закупи от ученици на възраст от 12 до 18 год./вкл./ срещу представяне на документ удостоверяващ възрастта на лицето, като лифт карта за ученици на възраст до 16 год. може да бъде закупена, когато детето е с придружител.
65. Лифт карта/билет за пенсионери, които са на възраст до 74 год. /вкл./ може да се закупи срещу представяне на разпореждане за отпускане на пенсия /решение за пенсия/,  а пенсионери на възраст от 75 год. могат да закупят съответната категория лифт карта за пенсионери, срещу представяне на документ удостоверяващ възрастта на лицето.
66. Детските карти/билети се делят на детска карта/билет за деца на възраст от 7 до 11 години /включително/ и детска карта/ билет за деца на възраст до 6 год..
- Детска карта/билет за деца до 6 год. може да се закупи и ползва само, когато детето е с придружител и срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето. Един възрастен може да придружава до 2 деца, които са на възраст до 7 години. Периодът на валидност на картата за деца до 7 год. трябва да съответства с педиода на валидност на картата на придружителя, като картата за придружителя не трябва да е с по-къс период от този на детската карта.
- Картата/билетът за деца от 7 год. до 11 год. /вкл./ може да се закупи и ползва, когато детето е с придружител срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето.
67. Лифт картите с валидност повече от три дни, картата за деца до 6 год. и картата за пенсионери от 75 год. съдържат име, фамилия и снимка на ползвателяим.
68. Билет за Кабина за лица с увреждания, може да се закупи срещу представяне на валидно Експертно решение, издадено от компетентен орган - ТЕКЛ,НЕЛК, удостоверяващо степента трайно намалена работоспособност/вида и степента увреждане на съответното лице.
69. Билет за Кабина за лице, придружаващо лице с увреждане, в случаите в които последното има право на такова и това изрично е записано в ЕР, може да  се закупи срещу представяне на валидно Експертно решение, издадено от компетентен орган -ТЕКЛ, НЕЛК, удостоверяващо  степента трайно намалена работоспособност/вида и степента на увреждане на съответното лице  и правото на чужда помощ.
70. Цените  на различните видове билети и лифт карти са в български лева, с включен ДДС и са обявени  от „Юлен” АД в Ценоразписи,поставенина видни местадо всяка каса  на дружествотоили в другите обекти, в които се продават карти и билети,и сакачени в официалния сайт на Ски център Банско – www.banskoski.com. При намаления направени, по повод на конкретни поводи и празници, намалените лифт карти се закупуват само от касите на фирма Юлен, намиращи се на Начална и Горна станция на КВЛ  „Банско- Бъндеришка поляна“.
71. При закупуване на лифт карта с валидност повече от шест дни дни се заплаща депозит в размер на 5.00 лв, който е посочен в ценоразписите. Депозитът се заплаща за самата чип карта /пластика/, на която се валидира услугата. Услугата за 1 ден, 2, 3, 4, 5, 6 дни и полудневна лифт карта се валидира на еднократни чип карти, за които не се заплаща депозит.
72. След изтичане валидността на чип картата/пласика/, за която е заплатен депозит съгласно условията на предходната точка, тя може да бъде върната на касите на дружеството срещу фискален бон за платения депозит или в картоматите, като клиентът получава обратно стойността на платения от него депозит.
73.В цената на всеки закупен билет/лифт карта е включена планинска застраховка.
Табели на "Уника" с обяснения какво покрива застраховката, включена в лифт картите са поставени и на всички касови центрове на Юлен АД.
74. Ски учителска дейност на територията на Ски център Банско може да бъде упражнявана само от правоспособни ски учители, чрез ски училището, към което са наети.  
75. Ски карти, даващи право за упражняване на ски учителска дейност на територията на Ски център Банско, се предоставят срещу подадена молба от съответното ски училище, към която следва да бъдат приложени: Списък на наетите правоспособни ски учители, подписан и подпечатан от представляващия дружеството, менажиращо ски училището; Документи, удостоверяващи правоспособността на ски учителите и Документ за съответното ски училище.
76.Забранено е упражняване на ски учителска дейност от лице нямащо право да извършва такава на територията на Ски център Банско и ползващо обикновена туристическа карта.
77.Всяко лице, закупило билет или лифт карта е длъжно да я пазии да покаже  билета/картата за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.
78.Оторизирани да извършват проверка на ползваните от туристите билети/лифт карти на територията на ски пиститев Ски зоната са служителите на „Юлен”АД на длъжност „ски патрул“, а при подхода към контролно – пропускателната система за въжените линии са служителите на „Юлен”АД, обслужващи самите въжени линии, служителите от звено вътрешен контрол и част от охранителите на фирма „Нова Гард ЕООД“, които следят за правомерното ползване на лифт картите.
79. При първоначалното преминаване през четец в ски зоната на всеки клиент, притежаващ валидна лифт карта в системата се създава профил, съдържащ снимка. Тази снимка се визуализира и се съпостява на дисплеите при преминаването на клиента през всеки следващ четец с цел осъществяване на контрол за правомерното ползване на лифт картите.
80. Забранено е продаването, препродаването и преотстъпването на лифт карти и билети на трети лица. Ползването на лифт карта/билет от лице, различно от това, на което е издаден/а, се счита за нарушение на настоящите правила, като при констатиране на подобно нарушение от оторизираните за целта лица, лифт картата/билетът се блокира/деактивира. /чл.27, ал.3 от Наредбата за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите ясно гласи, че „Деактивиране на лифт карта се извършва при установяване ползването на: поименна лифт карта/идентификационна карта със снимка от лице, различно от лицето, на което е издадена“/.
81. При неспазване на установените в Ски центъра правила, в това число и ползване на лифт карти и билети в разрез с настоящите общи правила и условия, оторизираните за целта лица могат да ограничат достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски зоната, чрез деактивиране на лифт картата или по друг подходящ начин/ чл.23, ал.3 от Наредбата за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите/. 
82. Не се възстановява стойността на лифт картата/билета, когато тя/той вече е използван/а и възникне някое от посочените по-долу основания:
1. Прекъсване на електрозахранването;
2. Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други;
3. Частично затваряне по съображения за сигурностна писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство;
4. Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея;
5. Загубване на лифт картата;
6. Деактивиранена лифт картата поради неспазване на разпоредба от настоящите общи условияи правила;
7. Болест, настъпила травма или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й;
8. Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това.
9.При други разпоредби, в това число и при форсмажорни обстоятелства.


VI.ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ "BANSKO LOYALTY CLUB", КОЯТО СТАРТИРА ОТ СЕЗОН 2018-2019 ГОД.
 

Юлен AД цени своите лоялни гости, които от години предпочитат да карат ски или сноуборд в най-добрия зимен курорт на Балканите. Ето защо разработи Програмата за лоялни клиенти, която стартира от зимен сезон 2018-2019 год. и е насочена към онези любители на зимните спортове, които закупуват сезонни лифт карти. Всеки, който отговаря на посочените по-долу условия и е дал съгласие за членство в Програмата, може да се възползва от привилегиите, които тя предлага. 

Програмата включва три вида карти -  Silver, Gold  и Platinum, като притежаването на всяка следваща карта увеличава предимствата за лоялните клиенти, съгласно описаното по долу. 
Програмата стартира от сезон 2018-2019 год., но първият сезон, който се взема в предвид за определеняне вида на картата, която клиентът може да притежава, и от който се броят поредно закупените сезонни лифт карти е зимен сезон 2017 -2018 год. 

За сезон 2023-2024 год. всеки закупил сезонна карта през предходния зимен сезон /2022-2023 год./ може да се възползва от програмата за Лоялни клиенти и да заяви желание за получаване на Silver card, която ще му осигури ползването по време на новия зимен сезон /2023-2024 год./ на посочените по-долу привилегии.

Условията за придобиване на Silver card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните: 
5.1.С такава карта се сдобива всеки, който е закупил две поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско.

5.2.Притежателите на Silver card ползват следните привилегии:

- Бърз достъп до кабинковия лифт; 
- 5% отстъпка в магазините на Maxsport;
- 5% отстъпка в Ресторант „Soprano‘s“, Апрески бар „Happy End“ и Ресторант „Бъчвите“. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно, при представяне на притежаваната от клиента сребърна карта /Silver card/. 
- Достъп до трибуните по време на Световна купа по ски и/или сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат подобни състезания в съответния сезон, за който е закупена картата) 
- Еднократно ползване на услугата „ски/сноуборд сервиз“ 
- Участие в благотворително състезание, организирано специално за лоялните клиенти, в края на ски сезона
- Парти, организирано специално за лоялните клиенти

Условията за придобиване на Gold card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните: 
6.1.С такава карта се сдобива всеки, който е закупил четири поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско.
6.2.Притежателите на Gold card  ще имат правото да се възползват от следните привилегии:
- Бърз достъп до кабинковия лифт; 
- Достъп до трибуните по време на Световна купа по ски и сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат подобни състезания в съответния сезон, за който е закупена картата) 
- Три пъти ползване на услугата „ски/сноуборд сервиз“
- 10% отстъпка в магазините на Maxsport. Лоялните клиенти ще получават и специални покани за събития, които се организират за новите колекции.
- 10% отстъпка в Ресторант „Soprano‘s“, Апрески бар „Happy End“, Ресторант „Бъчвите“ и Алпийските барове, намиращи се на територията на ски зоната. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно, при представяне на притежаваната от клиента златна карта/Gold card/. 
- Участие в благотворително състезание, организирано специално за лоялните клиенти, в края на ски сезона.
- Парти, организирано специално за лоялните клиенти
- Ползване на 50 % отстъпка от цената за паркиране на паркинга на Начална станция на КВЛ или на паркинга в района на Шилигарника, Старата котва и Бъндеришка поляна, през дневното им работно време. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно срещу представяне на притежаваната от клиента златна карта/Gold card при заплащане на цената за паркиране на касата на съответния паркинг.  

Условията за придобиване на Platinum card и привилегиите, които тя предоставя на притежателя й са следните: 
7.1.С такава карта може да се сдобие всеки, който е закупил шест поредни години сезонна лифт карта, осигуряваща ползването на лифтовете на територията на Ски център Банско. 
7.2.Притежателите на Platinum card ще имат правото да се възползват от следните привилегии:
- Бърз достъп до кабинковия лифт
- Достъп до трибуните по време на Световната купа по ски и сноуборд в Банско (само в случай, че се провеждат състезания в сезона, за който е закупена картата). 
- Пет пъти използване на усугата “ски/сноуборд сервиз“
- 15 % отстъпка в магазините на Maxsport. Лоялните клиенти ще получават и специални покани за събития, които се организират за новите колекции.
- 15 % отстъпка в Ресторант „Soprano‘s“, Апрески бар „Happy End“, Ресторант „Бъчвите“ и Алпийските барове, намиращи се на територията на ски зоната. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно, при представяне на притежаваната от клиента Platinum card.
- Участие в благотворително състезание в края на ски сезона, организирано специално за лоялните клиенти
- Парти организирано специално за лоялните клиенти
- При резервация на двойна стая в хотелите на Balkan Holidays, притежателите на Platinum Card ще получават, като комплимент, по-висока категория настаняване (само при наличност на помещения).
- 10 % отстъпка при резервация направена в сайта на Balkan Holidays
- 90 % отстъпка от цената за паркиране на паркинга на Начална станция на КВЛ или на паркинга в района на Шилигарника, Старата котва и Бъндеришка поляна, през дневното им работно време. Тази отстъпка може да се ползва само веднъж дневно срещу представяне на притежаваната от клиента Platinum card при заплащане на цената за паркиране на касата на съответния паркинг.  

    8. Ние ценим и уважаваме правата Ви и полагаме всички възможни усилия да защитим Вашите лични данни. „Юлен“ АД разполага с разработена и внедрена Система за управление на личните данни, съответстваща на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан още GDPR. 

    9. Участието в Програмата ни за Лоялни клиенти, ще Ви даде възможност да получите специална персонализация на предоставяните услуги, съобразно притежаваната от Вас вид карта. За да се включите в програмата е необходимо да отговаряте на посочените по-горе условия и при закупуване на сезонна лифт карта за съответния зимен сезон да предоставите ограничен обем допълнителни лични данни, които ще ни позволят да Ви предоставим оределени услуги и участия в отделни мероприятия. 

    10. Записвайки се в Програмата, Вие потвърждавате желанието си да участвате в нея, съгласявате се с обявените Общи правила, които определят и възможното ползване на личните Ви данни, давате изричното си съгласие посочения от вас мейл да бъде използван, за изрично указаните цели.

    11. Личните ви данни се събират, за да бъдат обработвани само и единствено във връзка с издаването, предоставянето и ползването на Карта за Лоялен Клиент и съгласно предварително полученото от Вас съгласие. Някои от личните данни са необходими, за да Ви запознаем с условията за участие в Програмата за Лоялни клиенти и привилегиите, които тя ви осигурява. На посочената от Вас ел.поща може да бъдете уведомявани за предстоящи събития и/или привилегии, включени в Програмата, свързани с правата Ви на член на Програмата за лоялни клиенти. При изрично дадено от вас съгласие на електронната ви поща може да ви бъдат изпращани търговски съобщения, новини, оферти и информация за промоции, за нови продукти и услуги, предлагани от Юлен АД, за периода ви  на членство в Програмата и не по-дълго от две години след прекратяването му.

     12. Получените от Вас лични данни се обработват и от трети лица, които се явяват оператор на личните ви данни, участвайки в процеса на предоставяне на ползваните от Вас услуги. В такива случаи личните Ви данни ще бъдат обработвани в контролирани условия, само в обем, крайно необходим за предоставяне на услугата.

     13. Ние се стремим да не събираме и съхраняваме данни на лица под 16 години без изрично разрешение на родител или настойник. Ако разберете, че Вашето дете все пак е предоставило своите лични данни за целите на издаване на карта за лоялен клиент, моля да ни информирате на мейл адрес banskoski.loyalprogram@gmail.com, за да преустановим използването на тези данни и да ги заличим от местата на съхранение и обработка

    14. При защитата на Вашите лични данни ние следваме правилата, залегнали в нашата Политика за поверителност, с която може да се запознаете на www.banskoski.com 

     Ако имате въпроси, свързани с тези общи правила или с нашата Политика за поверителност , моля, свържете се с нас на banskoski.loyalprogram@gmail.com

     Чрез тази нова програма Юлен АД иска да се отблагодари на своите лоялни клиенти и да направи престоят им в ски зоната и в Банско още по-приятен.
При прекъсване на членството в Програмата за Лоялни клиенти (при незакупуване на поредна сезонна лифт карта за даден сезон след стартиране на Програмата), правата на клиента се прекъсват. При последващо закупуване на сезонна лифт карта Програмата стартира от начало.

* Юлен АД си запазва правото да променя условията за ползване на програмата за лоялни клиенти.

 
VII.ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СКИ ПАТРУЛА
83. Спазването на утвърдените от ръководството на Юлен АД правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения на територията на ски зона с център гр.Банско; специалните правила за практикуване на парапланеризъм; задължителните правила за безопасно поведение на скиори и сноубордисти, практикуващи зимни спортове на територията на ски зона с център гр.Банско и общите условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в ски зона с център гр.Банско се следи от служители на Юлен АД, заемащи длъжността  „ски патрул“. Част от охранителите, назначени към фирмaСелена, както и служителите на „Юлен” АД, обслужващи въжените линиии служителите от звено вътрешен контрол същоследят за правомерното ползване на лифт картите.
84. Ски патрултите, носятотличително служебно облекло и служебна карта, с която се легитимиратпри изпълнение на служебните си задължения.
85. При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има следните правомощия:
1. да извършва контрол върху спазването на установения ред по ски пистите и обслужващите ги съоръжения в ски център Банско от ползвателите на услуги на територията на ски зоната.
2. да следи за спазването на правилата за ползване на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии.
3. да следи за недопускане ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски център Банско от лица във видимо нетрезво състояние и/или намиращи се под влиянието на упойващи вещества.
4. да следи за недопускане ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии, намиращи се на територията на ски център Банско по начин нарушаващ задължителните правила за безопасно поведение и/или застрашаващи с това, както собственото си здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи.
5. да осъществява контролни проверки на случаен принцип за редовността на използваните лифт карти или билети.
6. да съдейства на служители от звено вътрешен контрол, на охранители от фирма Нова Гард ЕООД и на другите оторизирани лица при извършвани от тях проверки и при констатиране на извършени нарушения, като при необходимост се обръща за съдействие и от органите на МВР.
7. да следи за недопускане на нерегламентирано движение на МПС-та на територията на ски-пистите в ски център Банско.
8. да следи за недопускане на нерегламентирано обучение по ски и сноуборд от лица, които нямат правоспособност да упражняват тази дейност.
9.да извършва ежедневна проверка на условията за проходимост на пистите, за годността на средствата за обезопасяване и информационната обезпеченост, в това число информационни, указателни знации табелии за наличието на нетипични опасности, в т.ч. лавини и свлачища.
10.да преценява условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и подават информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или на участъци от тях,
11.При наличие на опасност ски патрулът е длъжен да сигнализира на ръководството на Юлен и на прекия му ръководители да дава задължителни указания за поведение на скиорите по отношение на възникната ситуация.
12.да оказва помощ на пострадал, като обезопасява мястото на инцидента и изчаква пристигането на медицински лица или спасителен екип.
13. при осъществяване на проверка да изисква за справка документите за самоличност на проверяваните лица.
86.При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има право да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата за безопасно поведение, правилата за опазване на обществения ред, както и настоящите Общи условия. При неизпълнение на отправеното предупреждение ски патрулът има право да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски зоната чрез деактивиране на лифт карта или по друг подходящ начин.
87. Всеки ползвател на услуги на територията на ски център Банско е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от оторизираните лица.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ OT ЮЛЕН АД 

88. Официалният интернет сайт Banskoski.com (Сайтът) предоставя достъп до онлайн услуги и информация, които могат да се ползват от клиентите на Ски центъра. 
89. Сайтът препраща към интернет платформата „Ski point“, чрез която може да се извърши онлайн зареждане/презареждане на ски/лифт карти. При достъпване на интернет платформата „Ski point“, ползвателите на онлайн услугите на Ски зоната предоставят доброволно свои лични данни. По-подробна информация относно Общите условия за ползване на онлайн услугите, предоставяни от „Юлен“ АД, чрез интернет платформата “Ski point” може да откриете тук.
90. Сайтът предоставя достъп до полезна информация за клиентите на Ски центъра, като данни за работещите писти и съоръжения в Ски центъра, за снежната покривка и атмосферните условия, за  предстоящи състезания и събития, достъп до картина от камери, работещи в реално време, цени на предлагани от „Юлен“ АД услуги, както и друга актуална информация. Предоставяната от сайта banskoski.com полезна информация е достъпна за клиентите на Ски центъра без да е необходима регистрация на потребител.
91. Юлен АД прилага необходимите организационни и технически мерки за защита на обработваната личната информация. Прилагат се съобразени със спецификата на предлаганите по електронен път услуги Общи правила и условия, както и Политика на управление на личните данни, с която всички желаещи могат да се запознаят тук.

IX. МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

92. В изпълнение на указанията на Министерството на здравеопазването, в Ски център Банско са предприети адекватни мерки за предпазване на посетителите и персонала в условията на усложнената епидемиологична обстановка във връзка с  разпространението на COVID 19.
93. Създадена е организация за прилагане на указанията на МЗ на територията на Ски центъра, като се следват и общите насоки на обявения на сайта на Министерството „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19“.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

94. Настоящите Общи правила и условия са приложими в тяхната съвкупност. Те са утвърдени от Ръководството на Юлен АД. При възникнала необходимост и по своя преценка Дружеството може да ги променя и допълва, като тези промени ще се считат за влезли в сила от датата на публичното им обявяване на сайта Banskoski.com и/или поставянето им на определените за целта места в Ски зоната.  Препоръчваме на всички ползватели на предоставяните от „Юлен“ АД услуги да се запознаят подробно с изискванията, залегнали в тези Общи правила и общи условия. Всяко лице, което има възражения или не приема настоящите Общи правила и условия или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не ползва предлаганите в Ски центъра услуги.
95. Евентуално възникнали спорове, отнасящи се до описаните в настоящите Общи правила и общи условия услуги, или по повод тяхното тълкуване и прилагане, се разрешават чрез добронамерени преговори. Ако не бъде постигнато съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, като се прилагат  разпоредбите на действащото българско законодателство.
96. За контакти: Юлен АД; Банско 2770; ул. Пирин № 94, mail: ulenbansko@gmail.com


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЮЛЕН АД В СКИ ЗОНА С ЦЕНТЪР ГР. БАНСКО, ЧРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ „BANSKO SKI“

1. Въведение

Тези Общи правила и условия (ОУП) регламентират правилата за ползването на мобилно приложение „Банско ски“, коeто дава възможност за онлайн зареждане/презареждане на лифт карти, за получаване на полезна информация за Ски център Банско, в това число информация за метеорологичните условия/времето в ски центъра, за работещите писти и съоръжения, достъп до картина от камери, работещи в реално време и информация за използване на ски карта от клиенти на ски центъра.  

Юлен АД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Банско 2770, област Благоевград, ул. Пирин № 94 , ЕИК № 101156430, имейл:skipointbansko@gmail.com, телефон за връзка: +359882111325. 

Приложението „Банско ски“ (Приложението) е разработено и се поддържа по възлагане на Юлен АД (Дружеството или Доставчикът) от наети за целта специализирани фирми, доставчици на информационни и комуникационни услуги. 

Настоящите ОУП се прилагат автоматично за всички лица (Потребител/Потребители), които ползват предоставяни посредством Приложението онлайн услуги/платени и/или безплатни/ и достъпват до наличната в него информация. 

Тези ОУП са приложими в тяхната съвкупност и не могат да бъдат изменяни от потребителите. Достъпни са на Приложението и на уебсайта  www.banskoski.com и се поддържат в актуалност. 

Моля да се запознаете внимателно с тях, преди да започнете да ползвате мобилното приложение „Банско ски“. 

Когато инсталира на свое устройство мобилното приложение „Банско ски“, Потребителят се запознава и се съгласява с определените в тези Общи условия и правила изисквания. Всеки потребител, който има възражения или не приема тези Общи условия и правила или част от тях, ползвайки се от правото си на свободна преценка, може да реши да не ползва Приложението. 

2. Използвани термини и съкращения

По-долу са представени използваните конкретно в този документ определения и съкращения. 

 • „Общи условия и правила“ (или „Общи правила“) е настоящият документ, в който се описват условията, изискванията и правилата за ползване на предоставяните от Юлен АД, чрез мобилното приложение „Банско ски“, онлайн услуги и достъп до полезна информация, в това число и за дейностите, осъществявани в Ски зоната с център гр. Банско. За избягване на повторения, в документа се използват и съкращението „ОУП“.
 • „Доставчик“ – ползва се тук за Юлен АД, като организация, по чието възлагане е разработено и се поддържа мобилното приложение „Банско ски“ от наети за целта специализирани фирми, доставчици на информационни и комуникационни услуги. 
 • „Мобилно приложение“ е специализирана компютърна програма, предназначена за ползване на мобилни устройства, като смартфони и таблети. В този документ под мобилно приложение (или „Приложението“) се разбира „Банско ски“. 
 • „Потребител” се ползва тук за всяко физическо лице, което достъпва предоставяните чрез мобилното приложение „Банско ски“ услуги и полезна информация. 
 • „Потребителски акаунт“ включва: персонален идентификатор, който в случая е предоставената от Потребителя ел.поща; генерирана от Потребителя парола и права за достъп до предлаганите с Приложението услуги.
 • „Потребителски профил” е този раздел в мобилното приложение „Банско ски“, в който Потребителят въвежда свои лични данни при регистрацията си, за да ползва предоставяните услуги и полезна информация. 
 • „Профил на трето лице“ е този раздел в мобилното приложение „Банско ски“, в който Потребителят въвежда лични данни на членове на семейството си или на други лица, за да може да им зареди/презареди лифт карта чрез своя потребителски акаунт в Приложението. 
 • „Лични данни“- за целите на този документ това са две имена, дата на раждане, ел.поща, снимка и др. които са предоставени от Потребителя при регистрацията му в Приложението или при закупуване на лифт карта за негови близки или познати, които позволяват тези лица да бъдат еднозначно идентифицирани като физически лица, ползващи услугите на приложението. 
 • „Услуга/услуги” се ползва за осигуряване на достъп, чрез създаден потребителски акаунт в мобилното приложение „Банско ски“, до предоставяната от Юлен АД платена услуга онлайн зареждане/презареждане на лифт карти, както и за получаване на полезна информация за дейности, осъществявани в Ски зоната с център гр. Банско, за условията за каране на ски и др..
 • „Търговски съобщения“ – употребява се тук, съгласно текста на чл. 5 от ЗЕТ за рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • „Трети лица“ -за такива тук се считат физически и юридически лица, които не са страна по договор с Доставчика за предоставяне на услуги посредством регистрирани като търговци и извършващи търговска дейност лица, които, чрез мобилното приложение, могат да предлагат на Потребителите - при изрично изразено тяхно съгласие за ползване на данните им за директен маркетинг - информация за предлаганите от тях стоки и услуги.
 • „Нотификации“ се използва тук като изпратени до потребителския профил в Приложението съобщения с рекламен или търговски характер, ако потребителят е потвърдил, че е съгласен данните му да бъдат използвани за директен маркетинг. 
 • „Геолокация“ е възможност за достъп до информация за местоположението на Потребителя в ски зоната чрез глобална услуга за сателитно позициониране или друг подходящ метод (WiFi, Bluetooth). Услугата може да се ползва, ако мобилното устройство на Потребителя разполага с необходимият за целта модул, той е активиран и геолокацията е разрешена за мобилното приложение.

3. Предоставяни услуги 

Чрез мобилното приложение „Банско ски“ „Юлен АД“ предоставя следните услуги:

Онлайн зареждане/презареждане на ски /лифт карти срещу заплащане на стойността им. За целта Потребителят трябва да разполага с лифт карта (пластика) от подходящ тип, за да може да въведе номера й, който се намира на гърба на пластиката, и да я зареди/презареди с избрания от него вид ски карта. За улеснение на Потребителя още при самата регистрация на потребителския акаунт той въвежда номера на ски/лифт картата/пластиката/, който се запазва в профила му, така че при повторно зареждане или презареждане на същата пластика не е необходимо да се въвежда отново номера й. 

Всеки потребител може да зареди за своя сметка и лифт карти за членове на семейството си или на други лица, като създаде за тях отделен профил в акаунта си и въведе в него техните две имена, дата на раждане и снимка/по желание на клиента/, както и номерата на ски картите им/номера на пластиките. Отговорността за предоставянето на личните данни на добавените при заявката за зареждане на лифт карти лица е изцяло на Потребителя.

Чрез Приложението Потребителят може да достъпи информация относно използването на ски картата му, статистически данни относно ползването на ски картата през отделните дни на нейната валидност, като брой ползвани лифтове, вертикално разстояние/денивелация, километри спускане, километри ползвани лифтове  и др.. 

Чрез Приложението Потребителят има възможност да достъпи информационна карта на ски зоната, на която са указани съоръженията и ски пистите, наименованието им и степента им на трудност, както и тяхната достъпност. Потребителят може да получи и полезна информация относно работещите писти и лифтови съоръжения в Ски центъра, както и снежната покривка на определени места. 

Потребителят може да достъпи полезна информация и относно актуалните метеорологични условия в Ски центъра,  да следи прогнозите за атмосферните условия и да получава предупреждения и съобщения за лавинна опасност. Приложението осигурява също достъп до картина от панорамните камери в Ски центъра, работещи в реално време. Потребителят може да получи и информация за дейности, инициативи, събития и други предлагани услуги в Ски зона Банско. Приложението предоставя информация и дава възможност за улеснено свързване по телефона с редица заведения в ски зоната, и с хотелите Кемпински хотел Гранд Арена Банско, х-л 4 Points by Sheraton, х-л Пирин, х-л Банско и х-л Мура. 

Чрез Приложението може да се осъществи връзка с Планинската спасителна служба и да се подаде сигнал за бедствие/злополука (SOS). 

Всеки клиент на Ски зона Банско, в това число и туристи, практикуващи зимни спортове на територията й носят отговорност за спазването на установените в ски зоната правила, на свой риск упражняват снежните спортове и ползват въжени линии за превоз на хора. Общите правила за ползване на ски пистите и въжените линии и общите условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в Ски-зоната с център гр. Банско“, са публикуване на сайта banskoski.com и може да се запознаете с тях тук.

4. Потребители

За целите на тези ОУП и свързаната с тях Политика за поверителност, „Потребител“ е всяко дееспособно физическо лице, навършило най-малко 16 години, което ползва инсталирано приложение „Банско ски“ на мобилно устройство и създава свой потребителски акаунт (User account). 

Потребителите ползват свободен и неограничен достъп до предоставените от тях лични данни и могат да ги променят по всяко време. Потребителите могат по своя преценка и по всяко време да заличат своя потребителски профил.

5. Регистрация

Юлен АД, в качеството си на Доставчик на услугата, не предоставя регистрация на потребител по подразбиране. Потребителят има право само на една активна персонална регистрация/акаунт в Приложението. Регистрацията е безплатна. Потребителят се регистрира чрез електронна форма за регистрация на инсталирано на терминално мобилно устройство приложение „Банско ски“. При регистрацията Потребителят предоставя:

 • две имена;
 • дата на раждане;
 • ел. поща;
 • номер на лифт карта /пластика/ (по преценка на потребителя)
 • снимка (по преценка на потребителя)

След попълване на данните, Потребителят получава електронно съобщение с инструкции за активиране на регистрацията на предоставената от него за целта ел. поща. Следвайки инструкциите Потребителят следва да потвърди своята регистрация в Приложението. 

Потвърждаването на регистрацията в приложението „Банско ски“ представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят декларира, че желае да ползва предоставяните по електронен път услуги, запознат е с Политиката за поверителност и с настоящите ОУП, приема ги и се задължава да ги спазва. Регистрацията се приема като форма на договор между Доставчика и Потребителя и поражда действие от момента на активиране на потребителския акаунт в Приложението. 

Потребителят по всяко време може да въведе корекция на данните в потребителския си профил в Приложението, като носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставената информация. При настъпила след регистрацията промяна в данните, Потребителят се задължава да ги актуализира своевременно. 

Потребителят създава своя лична парола за достъп, като носи отговорност за опазването й от трети лица. Потребителят по всяко време може да смени паролата си за достъп до профила в Приложението. Доставчикът предоставя възможност на Потребителя, забравил своята паролата, да възстанови достъпа до своя профил чрез следване на инструкции, изпратени на въведената от него при регистрацията ел.поща.  

Потребителят може да има само една активна регистрация от едно мобилно устройство. 

6. Ползване на Приложението

Юлен АД предоставя на Потребителя достъп до посочените по-горе онлайн услуги, в това число: платената услуга - зареждане/презареждане на лифт карта и свободен достъп до информацията от Приложението, при стриктно спазване на настоящите ОУП и относимата нормативна уредба. 

Юлен АД не контролира генерираната от Потребителя информация и не отговаря за съдържанието и качеството на последната или за произтекли от нея вреди. Доставчикът няма възможност и не е длъжен да проверява за съвпадението на заявените при регистрацията имена с посочените ел. пощи. Юлен АД не носи отговорност за това дали предоставената от Потребителя информация засяга права на трети лица, или права на интелектуална собственост.

Заредената за конкретен Потребител ски/лифт карта следва да бъде използвана само от него, не трябва да се преотстъпва и не може да се ползва от друго лице. 

Стойността на лифт картата не се възстановява и не се преиздава с друг период на валидност, когато тя вече е използвана и възникне някое от посочените основания:Прекъсване на електрозахранването; Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други; Частично затваряне по съображения за сигурност на писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство; Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея; Загубване на лифт картата; Деактивиране на лифт картата поради неспазване на разпоредба от настоящите общи условия и правила; Болест, настъпила травма или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й; Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това;При други разпоредби, в това число и при форсмажорни обстоятелства. 

При зареждане/презареждане на лифт картата през Приложението, уверете се, че сте попълнили правилно картовия номер/номера. Може да проверите или промените своя номер от своя профил. Ако зареждате пластика, на която вече има заредена лифт карта и продължите с плащането, ще изгубите валидността на текущата карта. 

Важно е да проверите дали правилно сте задали педиода на валидност на лифт картата. При допусната грешка от ваша страна, стойността на лифт картата не се възстановява и не се преиздава с друг период на валидност.

Потребителят може да получава търговски съобщения, новини, оферти и контакти, ако е приел данните му да бъдат използвани за директен маркетинг. На посочения от него имейл адрес може  да бъде изпратена и непоискана информация с маркетингови цели, като Потребителят се уведомява ясно и недвусмислено за характера на съобщението. 

ЮЛЕН АД си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието на приложението „Банско ски“, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително известие.

Доставчикът си запазва правото по всяко време да спре функционирането на Приложението с цел проверка и подобряване на функционалността или съдържанието му, както и по друга, свързана с поддръжката му, причина.

Потребителят се задължава да използва регистрацията си в Приложението, като спазва правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката. Приложението не трябва да се ползва за предприемане на злоумишлени действия, нанасящи вреди на други лица, както и на такива, противоречащи на българско законодателство или на друго приложимо право.

Потребителят няма право да променя, ограничава или да се разпорежда по какъвто и да било начин със структурата, съдържанието или поддръжката на Приложението.

ЮЛЕН АД не носи отговорност за невъзможността на Потребителя да ползва предлагана посредством „Банско ски“ услуга поради технически причини (като хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.). 

Доставчикът не носи отговорност за настъпили за Потребителите вреди поради прекъсване/влошаване на качеството на предоставяната посредством Приложението услуга и достъп до полезна информация в резултат на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, както и при случайни събития извън контрола на Дружеството. Това важи и за възникнали проблеми в ползваното от Потребителя оборудване или при неправомерна намеса на трети лица във функционирането на информационната и комуникационна инфраструктура, поддържаща Приложението.

Доставчикът си запазва правото да откаже на Потребител достъп до услуга, когато не е извършил дължимо плащане към Юлен АД или е нарушил Общите условия. 

Юлен АД си запазва правото да ограничи незабавно и без предизвестие достъпа до Приложението и да анулира регистрацията на Потребителя при:

-възникване на съмнения за представени от него неверни данни;

-ползване на мобилното приложение от страна на Потребителя в нарушение на настоящите ОУП;

-проява на недобросъвестност или неправомерни действия на Потребителя, криещи опасност от неблагоприятни последствия за Доставчика или за други лица или организации;

-постъпило по законоустановения ред искане от правоимащи органи;

-възникнали задължения, произтичащи от нормативен акт. 

Юлен АД не носи отговорност за вреди и/или пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до Приложението и изтриването на Потребителския му профил. 

Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи, ако бъде установено, че с поведението си Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство или на друго приложимо право, както и ако ограничава правата и нарушава законните интереси на трети лица.

Доставчикът може, по своя преценка и без предварително предупреждение, да ограничи достъпа до или да заличи от Приложението качени от Потребителя данни и съдържание, ако те са публикувани в разрез с настоящите ОУП, с общоприетите морални норми и биха могли да навредят на трети лица. 

Доставчикът може, но не и като задължение, по искане на Потребителя да премахне от Приложението съдържание, което Потребителят преди това сам е качил или е публикувано от трети лица, получили достъп до потребителския му профил. 

Предоставяната чрез Приложението полезна информация може в отделни случаи да съдържа линкове към сайтове на трети страни, върху чието съдържание, практики и правила за поверителност Юлен АД не упражнява контрол под никаква форма. По тази причина Юлен АД не може да носи пряка или косвена отговорност за евентуални щети или загуби, причинени по какъвто и да е начин поради достъпването на сайтове на трети страни, към които може да бъдете препратени. Потребителите поемат отговорност за действията си, посещавайки такива сайтове, и следва да се придържат към установените там правила и норми.

Правата на интелектуална собственост, включително авторски права върху лога, презентации, снимки и други подобни материали, публикувани в мобилното приложение, са собственост на Доставчика или на трети страни, с които Юлен АД има договорни отношения.

Приложението е предназначено само за лично, нетърговско ползване от Потребителя. Не се допуска друго използване, като копиране или съхраняване на неговото съдържание, цялостно или частично, без изрично разрешение от Доставчика. В случай, че Потребителят използва съдържание от Приложението, нарушавайки изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, същият носи отговорност за всички причинени на ЮЛЕН АД вреди.

7. Защита на личните данни 

Юлен АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Дружеството обработва и съхранява данните на Потребителите в условията на конфиденциалност, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Тези данни не се предоставят на трети страни, освен при наличие на законно основание. 

Дружеството не носи отговорност за използване на предоставени от даден Потребител лични данни, когато това използване е в съответствие с действащото в Р България законодателство и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, независимо дали това използване е разрешено от страната, на която Потребителят е гражданин или в която е отседнал или временно пребивава. В случай на правна колизия, приложимо е законодателството на Р България.

Прекратяването на достъпа на Потребителя до Приложението, независимо дали това става по инициатива на Потребителя или Доставчика, се счита за автоматично прекратяване на договора между страните. Доставчикът има право да заличи от сървърите под свой контрол Потребителския акаунт на Потребителя, както и да обработва и съхранява по начин, който не противоречи на закона, предоставените от Потребителя лични данни и друга информация за всички извършени действия в системата, свързани с използването на Приложението от този Потребител, за срок от пет години след прекратяването на регистрацията му. 

По-подробна информация за защитата на предоставяните от Потребителите на Приложението лични данни може да намерите в нашата Политика за поверителност тук

8. Заявяване и заплащане на предоставени услуги

Предоставяните от Дружеството чрез Приложението услуги се предлагат по цени, обявени в левове с начислен ДДС. Цените не подлежат на промяна от момента на заявяване на услугата до заплащането й. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни услуги, които Потребителят е заявил, включително, но не само, таксата за паричен превод, данък, административни такси и др.  

Потребителят поема разноските при Оператора на електронни разплащания за конвертиране на използваната при трансакцията валута, както и всички необходими такси и разноски за извършване на превод към доставчика на заявената услуга.

При поискване от Потребителя, за заплатената посредством Приложението услуга се издава фактура, след като Потребителят представи изискуемите по закон за съставянето й данни с мейл на skipointbansko@gmail.com

При отказ от ползване на заплатена чрез Приложението услуга, Потребителят трябва да изпрати съобщение на имейл адрес skipointbansko@gmail.com. В случай, че услугата не е използвана, заплатената от Потребителя сума ще бъде преведена на картовата сметка, от която е извършено плащането. Срокът за възстановяване на сумата е 15 календарни дни, считано от датата, на която ЮЛЕН АД е получил на посочения имейл адрес съобщението от Потребителя за отказ от услугата. 

В случай, че ползването на заредена чрез Приложението ски /лифт карта е започнало, Потребителят не може да се откаже от сключения договор за ползване на услугата и заплатената за нея сума не се възстановява. 

Право на облага от обявена от Дружеството акция (подарък, намаление или други привилегии) при закупени чрез Приложението услуги възниква, когато заявката на Потребителя отговаря на всички условия на обявената акция. Ако Потребителят се откаже от договора за ползване на заплатена услуга за зареждане на ски/лифт карта, това право се анулира. 

При заплатена, но неполучена услуга, Потребителят уведомява доставчика на услугата на имейл адрес skipointbansko@gmail.com.

9. Защита на данните при заплащане на заявени услуги чрез Приложението

Потребителят заплаща онлайн заявените от него услуги с кредитна или дебитна карта чрез виртуален терминал (payment gateway) на ПИБ АД София. При извършване на плащания се прилагат високотехнологични мерки за защита на личните данни на Потребителя. Данните на потребителите са защитени с подходящи криптографски  средства. Потребителите, които имат активиран 3D secure механизъм на картата си, ще бъдат пренасочвани към страницата на банката, издател на картата, за потвърждение на трансакция.

В Приложението не се съхранява информация за номерата на кредитните или дебитни карти. Запазват се само данни за направената трансакция, съобразно изискванията на българското законодателство Необходимата за извършване на трансакцията информация се съхранява в защитен потребителски дял на мобилното устройство, с което Потребителят се е регистрирал.

Въведената от Потребителя персонална парола не се съхранява на сървърите на доставчика на услугата. Предназначена е само за активиране на генерирания крипто-ключ за реализиране на трансакцията. Самият крипто-ключ остава единствено на мобилното устройство на Потребителя и не е достъпен за доставчика на услугата.

При заплащане на заявените услуги с кредитни/дебитни карти, които не са издадени чрез ПИБ АД София, се прилагат правилата за защита на трансакцията, въведени от издалата картата организация. 

10. Общи разпоредби 

ЮЛЕН АД прави възможното да осигури нормално функциониране на предоставяната чрез Приложението услуга и достъп до полезна информация. Предвид това, че ползването на Приложението е безплатно, Доставчикът не може да поеме задължението да осигури и гарантира напълно безпроблемна и непрекъсната работа на всички функционалности на Приложението така, че да удовлетворят всички очаквания и изисквания на Потребителите. 

Настоящите Общи условия и правила за ползване на онлайн услугите, предоставяни от Юлен АД в Ски зона с център гр. Банско са утвърдени от ръководството на Юлен АД. При възникнала необходимост и по своя преценка, Юлен АД може да внесе промени в тези правила и условия. Актуалната версия ще бъде достъпна своевременно в Приложението. За валидна се счита последната публикувана версия на тези ОУП в Приложението. 

При въпроси, свързани с настоящите Общи условия за ползване, можете да се обръщате към Доставчика на тел. +359 749 88911 или чрез имейл адрес skipointbansko@gmail.com

Ако даден Потребител изпрати съобщение, че не приема внесени при актуализацията промени в тези ОУП, това ще означава автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Доставчика за ползване на Приложението. 

 


 
 
 
 
 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK