• Летният сезон в Банско е открит! Очакваме ви в планината! 

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

wednesday 04
AM
nightclear
clear
snow - cm
min. 17 max. 19
humidity 39%
wind 10 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 19 max. 21
humidity 31%
wind 10 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 22 max. 23
humidity 25%
wind 20 km/h
thursday 05
AM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 15 max. 19
humidity 42%
wind 20 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 17
humidity 55%
wind 10 km/h
NIGHT
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 14 max. 18
humidity 39%
wind 10 km/h
friday 06
AM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 9 max. 11
humidity 66%
wind 15 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 11 max. 14
humidity 49%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 17 max. 18
humidity 35%
wind 5 km/h
saturday 07
AM
nightclear
clear
snow - cm
min. 13 max. 15
humidity 38%
wind 5 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 15 max. 18
humidity 40%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 20 max. 21
humidity 32%
wind 5 km/h
sunday 08
AM
nightclear
clear
snow - cm
min. 16 max. 18
humidity 44%
wind 5 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 18 max. 20
humidity 38%
wind 5 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 19 max. 22
humidity 30%
wind 10 km/h
monday 09
AM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 14 max. 16
humidity 44%
wind 5 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 17 max. 19
humidity 46%
wind 5 km/h
NIGHT
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 14 max. 15
humidity 66%
wind 5 km/h

ПРАВИЛА за участие в играта „Открий злато в лифта“

ДАТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: 15 Декември 2018 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД и „Юлен” АД

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

Спонсорите на Играта: Първа Инвестиционна Банка, МаксСпорт и Юлен и се дистрибутират от „Юлен“АД и „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД.

ИГРАТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА БАНСКО, НАЧАЛНА СТАНЦИЯ НА КАБИНКОВИЯ ЛИФТ.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите услoвия.

Общи положения

Провеждането и участието в Играта на „Юлен” АД се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите правила.

Общият брой награди в играта е 111.

- 1 златна монета;

- 10 бр. награди от MAXsport

- 100 бр. коктейли.

УЧАСТИЕ:

Ограничения за участие:

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер, или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за „Юлен” АД или „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Играта:

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора от една страна и участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

  1. “Играта” се провежда в рамките на гр. Банско, начална станция на кабинковия лифт, в специално обособена зона.

Чл.3. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, притежаващо лична карта.

/2/ Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл.4. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия. Участникът заявява изрично своето съгласие предоставените от него лични данни за участие в играта да бъдат обработвани от „Файф Дабълю Комюникейшънс” ООД за целите на играта.

Чл.5. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл.6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.

/3/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.banskoski.com. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл.7. /1/ Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.

Чл.8. Участието в Играта е обвързано с покупка на карта или билет за ползване на лифта.

Чл.9. /1/ Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако е налице кумулативно изброеното по-долу условие:

/2/В случай, че се наложи прекъсване на промоцията по технически причини, Организаторът има право да отложи продължаването на промоцията до отстраняването на техническата неизправност.

Чл.10. /1/ Наградата се предава лично на спечелилия участник при представяне от него на валидна лична карта и печелившата скреч карта. Ако спечелилият не получи наградата си в деня на раздаването, трябва да се свърже с организатора до 15 януари 2019 г. на тел 02/9480000 или чрез e-mail office@5w-pr.com.

/2/ Участниците спечелили награда “коктейл” могат да вземат своята награда на открития бар до сцената на Бъндеришка поляна само на 15 декември 2018 от 12:00 ч. до 15:00 ч.

/3/ Организаторът не носи отговорност, че е предал наградата на приносител на личната карта, в случай, че последният е различен от лицето, спечелило наградата.

Чл.11. Правилата на Играта са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл.12. Оспорването на резултатите от Играта, няма действие спрямо Организатора. Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 15 Декември 2018 г.

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1/ Играта се провежда от 08.30 ч. до 13.30 ч. На 15.12.2018 г.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА  „ОТКРИЙ ЗЛАТО В ЛИФТА”

1/  Всеки участник закупил карта за кабинковия лифт получава скреч карта от обозначените промоутъри, които са ситуирани непосредствено до началната станция на кабинковия лифт от 08.30 ч. до 13.30 ч.

2/ Организаторът си запазва правото моментално да изключи всеки участник от играта, без право на претенции или компенсация, в случай на нарушаване на правилата й и/или застрашаване на другите участници.

/3/ Продължителността на играта е в рамките на пет часа. В случай, че печелившите участници не се появят до 15.00 ч. на сцената на Бъндеришка поляна за регистрация на наградата, печелившият има отговорност да се свърже с организатора за получаване на наградата до 15 януари 2019 г.

/4/ Ако печеливша скреч карта бъде намерена, участникът трябва да я донесе при нотариуса във финалната зона (сцената). Трябва да се покаже валиден документ за самоличност, за да се установи печелившият и да се избегнат обърквания при раздаването на наградите. Само по една скреч карта може да бъде предавана от участник.

/5/ Не се допускат до участие представители на организаторите.

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK